Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có bắt buộc phải áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu không?

Trả lời: Theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư không bắt buộc nhà đầu tư phải áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu. Nhà đầu tư có thể đề xuất tự chịu trách nhiệm về phần giảm doanh thu, không áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với Dự án. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng, các bên cần lưu ý bổ sung điều khoản quy định nhà đầu tư chịu rủi ro về doanh thu của dự án.

    Tổng số lượt xem: 403
  •