Tỉnh X và tỉnh Y dự kiến đầu tư xây dựng cầu trên đường quốc lộ đi qua hai tỉnh theo phương thức đối tác công tư. Xác định cơ quan có thẩm quyền tổ chức chuẩn bị dự án dự án nêu trên.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 luật PPP, trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 luật PPP hoặc trong tường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP trên phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP, cụ thể : “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có dự án báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, đồng thuận về việc đề xuất thực hiện dự án, bao gồm nội dung về tên dự án, quy mô, địa điểm, loại hợp đồng dự án PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư, vốn đầu tư của Nhà nước trong dự án PPP và phân chia trách nhiệm chi trả từ nguồn ngân sách của từng địa phương. Căn cứ văn bản đồng thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với bộ quản lý ngành về việc giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp dự án xây dựng cầu trên đường quốc lộ đi qua hai tỉnh được đề xuất đầu tư xây dựng theo phương thức PPP, hai tỉnh phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân theo quy định tại khoản 4 Điều 21 nêu trên, và thống nhất với bộ quản lý ngành để xác định cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

    Tổng số lượt xem: 382
  •