Hướng dẫn một số nội dung về đăng tải, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và thông báo mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt. Như vậy, việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, đăng tải thông tin và phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu; sửa đổi làm rõ hồ sơ yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu; gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký, thời điểm đóng thầu; nộp, làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án được thực hiện trên Hệ thống theo quy định từ Điều 7 đến Điều 11 Thông tư số 06/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên Hệ thống. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 Điều 13 khoản 2). Việc đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất không thực hiện trên Hệ thống.

Riêng đối với trường hợp nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Điều 12 khoản 2 điểm b). Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Điều 12 khoản 3 điểm a). Việc tổng hợp, xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư không thực hiện trên hệ thống.

    Tổng số lượt xem: 729
  •