Câu hỏi:

Theo quy định tại Phụ lục V Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị m3, khu đất, quỹ đất tham chiếu phải có cùng mục đích sử dụng với khu đất, quỹ đất của dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp không có khu đất, quỹ đất tham chiếu có cùng mục đích sử dụng thì các số liệu liên quan đến phần đất ở thuộc dự án đang xét là cơ sở để tính ΔGi và ki (cụ thể: ΔGi = ΔGđất ; ki = kđất ở x Tỷ lệ xác định tại bảng giá đất giữa loại đất đang xét và đất ở).

Tuy nhiên Phụ lục V nêu trên không hướng dẫn cách xác định giá trị m3 đối với trường hợp khu đất dự án không có diện tích đất ở mà chỉ có diện tích đất thương mại, dịch vụ và khu đất, quỹ đất tham chiếu trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện không có đất thương mại, dịch vụ. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể cách xác định giá trị m3 trong trường hợp này.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, trong quá trình thực hiện, người có thẩm quyền, bên mời thầu tự xác định các thông số đầu vào để tính toán giá trị m3 hoặc thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan, khoa học, khả thi, không gây bất lợi cho các bên tham gia và khai thác hiệu quả sử dụng đất.

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn việc xác định giá trị m3 đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, về việc xác định khu đất, quỹ đất tham chiếu, đề nghị lưu ý nội dung hướng dẫn tại điểm b khoản 4 và khoản 5 Mục 3 Phụ lục nêu trên. Việc mở rộng phạm vi tham chiếu trong trường hợp không có khu đất, quỹ đất đáp ứng điều kiện tại các khoản 1, 2, 3 và điểm a khoản 4 Mục này, khu đất, quỹ đất đáp ứng các điều kiện sau được sử dụng để tham chiếu: (i) Thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai; (ii) Cùng mục đích sử dụng với một trong các phần đất quy định tại Mục 2 Phụ lục V; (iii) Có kết quả đấu giá trong vòng 02 năm trước ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư của dự án đang xét; (iv) Tương đồng về địa điểm với khu đất, quỹ đất thực hiện dự án đang xét trong trường hợp Cùng địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện nơi triển khai thực hiện dự án đang xét. Trường hợp dự án đang xét thuộc từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, khu đất, quỹ đất tham chiếu được xác định trên địa bàn của tất cả các đơn vị hành chính này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, giá trị m3 được xác định mang tính tương đối, là căn cứ để nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai. Giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được xác định trên cơ sở đề xuất trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư trúng thầu (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP Điều 60 khoản 1). Căn cứ các nội dung nêu trên để xác định giá trị m3 và các nội dung liên quan đến nghĩa vụ nộp ngân sách của nhà đầu tư tại hồ sơ mời thầu.

    Tổng số lượt xem: 863
  •